Ganga Jata Dhara Gauri Shankara Girija Mana Ramana

Ganga Jata Dhara Gauri Shankara Girija Mana Ramana

Mrityumjaya Mahadeva Maheshwara Mangala Shubha Charana

Nandi Vahana Naga Bhushana

Nirupama Guna Sadana

Natana Manohara Neela Kanta Sai

Niraja Dala NayanaAudio Files

Version 1 By: Varu
Version 2 By: sradha