Sadguru Sai Saraswathi

Sadguru Sai Saraswathi

Brahma Deva Sathi Bharathi

Mangala Manjula Vak Vilasini

Veena Vadini Kalavathi

Hansa Vahini Vidya Dayini

Veda Matha Sri Sai Bhagavathi



Audio Files

Version 1 By: Varu