SadGuru Charanam Charanam Sada Smarami

SadGuru Charanam Sada Smarami

Sai Charanam Sada Smaraami

Shankara Charanam Sada Smarami

Pankaja Charanam Pranamya Ham