Prathah Smarami Sri Sai Charanam

Prathah Smarami Sri Sai Charanam

Prathah Namami Guru Deva Charanam

Karuna Samudra Sri Sai Deva

Parama Pavithra Parthi Parthi Nivasa

Hrudayantharanga Sri Sai Ranga

Hrudaya Nivasa Aathmabhi Rama