Namana Karoo Mey Guru Charanam

Namana Karoo Mey Guru Charanam

Sadguru Sai Guru Charanam

Parthipurishwara Guru Charanam

Shirdipureshwara Sai Charanam

Bhakthadheshwara Guru Charanam

Mangala Karaka Sai Charanam