Manasa Bhajorey Guru Charanam Dusthara Bhava Sagara Tharanam

Manasa Bhajorey Guru Charanam Dusthara Bhava Sagara Tharanam

Guru Maharaj Guru Jai Jai

Sai Naatha SadGuru Jai Jai

Om Nama Shivaya Om Nama Shivaya Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om

Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Aruna Shiv Om

Omkaram Baba Omkaram Baba Omkaram Baba Om Namo BabaAudio Files

Version 1 By: DSStarStudios
Version 2 By: Pinki
Version 3 By: Shyam Sunder
Version 4 By: Gayathri