Manasa Bhajarey Guru Charanam

Manasa Bhajarey Guru Charanam

Sai Charanam Pranamamyaham x2

Nirmala Hrudaya Virajitha Charanam

Sakala Charachara Vyapaka Charanam

Bhavasagara Udharaka Charanam

Sai Charanam Pranamamyaham x2