Kamala Nayana Prabhu Devadhi Deva

Kamala Nayana Prabhu Devadhi Deva

Sai Guru Deva Sai Guru Deva Sai Guru Deva Devadhi Deva

Kamala Nayana Prabhu Devadhi Deva

Jnana Pradhatha Mukthi Pradhatha

Sharanam Sharanam Sri Sai Deva