Jaya Jaya Jaya Hey Sri Gurunatha

Jaya Jaya Jaya Hey Sri Gurunatha

Jaya Jaya Jaya Hey Sadguru Natha

Sadguru Natha Sadguru Natha

Sadguru Natha Sri Sai Natha

Sathya Swaroopa Shiva Gurunatha

Antharyami Vishwa Vidhatha

Mukthi Pradatha Sai Gurunatha