Jaya Guru Shankara Ramana

Jaya Guru Shankara Ramana

Jaya Jaya Mangala Divya Charana

Jaya Munivanditha Nagabharana

Jaya Sarveshwara Saroja Nayana