Jai Guru Natha Shiva Guru Natha

Jai Guru Natha Shiva Guru Natha

Parthi Parthi Puresha Jai Paramesha

Parama Dayala Sai Mahesha

Jai Jai Sathya Sayeesha