Guru Guru Sai Guru

Guru Guru Sai Guru

Guru Guru Jai Sai Guru

Brahma Vishnu Mahesha Guru

Matha Pitha Paramesha Guru

Sundara Shiva Aur Sathya Guru

Prema Avathara Sai Guru