Guru Deva Guru Deva Guru Deva Sharanam

Guru Deva Guru Deva Guru Deva Sharanam

Sharanam Sri Gurudeva Sharanam x2

Brahma Vishnu Maheswara

Brahmanda Nayaka Saieshwara

Sathya Jnanam Brahmam Avatharam

Sathya Sai Deva Sharanam x2