Guru Bhagavan Sri Sai Ram

Guru Bhagavan Sri Sai Ram

Parthi Parthi Niranjana Sai Bhagavaan

Patitodhara Parthi Parthi Vihara

Parama Dayakara Sai Bhagavaan

Mangala Karo Prabhu Mangala Dhama

Moksha Vidhayaka Sai Bhagavaan