Guru Baba Guru Baba

Guru Baba Guru Baba

Charana Namostuthey Guru Baba

Sai Baba Bala Baba

Sathya Baba Prema Baba

Guru Vara Guru Vara Guru Baba

Vidya Dayaka Guru Baba

Shanta Swaroopa Guru Baba

Guru Vara Guru Vara Guru BabaAudio Files

Version 1 By: Robert