Deva Deva Sai Deva Chitthanandha Sadguru

Deva Deva Sai Deva Chitthanandha Sadguru

Mahanandha Paramaanandha Sathya Sai Sadguru

Varada Hastha Sadguru Parama Shanta Sadguru

Patitodhara Jagaddodhara Sathya Sai Sadguru

Sathya Sai Sadguru Sathya Sai Sadguru