Bhajorey Manasa Guru Charanam Charanam

Bhajorey Manasa Guru Charanam Charanam

Sad Guru Charanam Charanam Bhava Bhaya Haranam

Sathchitthanandha Paramanandha

Sad Guru Sai Guru Charanam Charanam

Sai Guru Brahma Sai Guru Vishnu

Sai Guru Devo Maheshwara Maheshwara

Sai Guru Saakshath Parabrahma

Sad Guru Sai Nama Japo x2