Aanandha Guru Natha Ramana Aanandha Guru Natha

Aanandha Guru Natha Ramana Aanandha Guru Natha

Brahmanada Guru Natha Ramana Aanandha Guru Natha

Nithyanandha Guru Brahmanandha Guru

Nathha Ramana Aanandha Guru Nathha

Sathchitthanandha Guru Nithyanandha Guru Brahmaanandha Guru

Natha Ramana Aanandha Guru Natha

Nithyanandha Guru Nathha Ramana Aanandha Guru Natha