Vighna Vinashaka Gana Natha

Vighna Vinashaka Gana Natha

Gajanana Hey Gajavadana

Gana Natha Gana Natha

Pranava Swaroopa Gana Natha

Parthipurishwara Gana Natha

Gajanana Hey GajavadanaAudio Files

Version 1 By: Varu