Sri Ganesha Vigna Nasha Gajanana

Sri Ganesha Vigna Nasha Gajanana

Vidya Buddhi Sarva Siddhi Purandana

Sri Ganesha Vigna Nasha Gajanana

Jaya Hiramba Sri Jagadamba Nandana

Ekadanta Daya Vanta Shubanana

Mangala Dayaka Sri Vinayaka Vandhana