Gangadhara Hara Gauri Shiva

Gangadhara Hara Gauri Shiva

Shambho Shankara Sambashiva

Gangadhara Hara Gauri Shiva

Jaya Jagadeeshwara Jaya Parameshwara

Shirdi Nivasa Saieshwara

Partipureesha Saieshwara

Jagadodhara Saieshwara

Shambho Shankara Sambashiva

Shambho Shankara Sai Shiva