Jagadeshwari Daya Karo Ma

Jagadeshwari Daya Karo Ma

Shivashankari Krupa Karo Ma

Saieshwari Raksha Karo Ma

Putta Partheshwari Bhala Karo Ma

Shivashankari Krupa Karo Ma

Audio Files

Version 1 By: Thuvaarahan
Version 2 By: Harmonium Help
Version 3 By: Pinki