Jai Jai Rama Janaki Rama

Jai Jai Rama Janaki Rama

Sri Raghu Nandana Rama

Kausalyatmaja Taraka Nama

Sada Smarami Rama

Parthi Pureshwara Sri Sai Rama

Srita Palitha Rama

Ahalyodharana Deena Dayavana

Sada Smarami Rama