Brahmanandha Guru Premanandha Guru

Brahmanandha Guru Premanandha Guru

Sai Guru Deva Sharanam

Bhajo Shankara Hara Hara Sharanam

Vishwanatha Deva Gauri Manohara

Sai Natha Baba Parameshwara

Bhajo Shiva Shambho Shiva Sharanam