Gagana Mandala Mey Ek Hai Taara

Gagana Mandala Mey Ek Hai Taara

Thum Ho Sai Prabhu Wohi Sitaara

Koti Soorya Sama Parama Ujaala

Pramatha Naatha Prabhu Sai Krupaala

Sharanaagata Paripaalaka Thum Ho

Jeevan Ki Meri Roshani Thum Ho