Shiva Gayathri

Aum Tat Purushya Vidmahe

Mahadevaya Dheemahi

Tanno Rudrah PrachodayaathAudio Files

Version 1 By: sradha
Version 2 By: Jayashree