Shuklaambara Dharam Vishnum

Shuklaambara Dharam Vishnum

Shashi Varnam Shatur Bhujam

Prasanna Vadanam Dhyaayet

Sarva Vighna UpashaanthayeAudio Files

Version 1 By: sradha
Version 2 By: Jayashree