Sai Suriya Gayathri

Aum Sri Bhaaskaraaya Vidhmahe

Sai Dhevaaya Dheemahi

Thannah Suriya ProchodhayaathAudio Files

Version 1 By: Jayashree